პროექტები

პროექტები

საქართველოს უსინათლოთა კავშირი თანამშრომლობს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო დონორ ორგანიზაციებთან. მათ შორის დედაქალაქის და მუნიციპალიტეტების, მერიებთან, კულტურის სამინისტროსთან, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, ამერიკის, იაპონიის, პოლონეთის და სხვა ქვეყნების საელჩოებთან, ფონდ ღია საზოგადოებასთან და სხვა მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან....

გახსნა
დებულება ახალშობილთა ოჯახების დასაჩუქრების შესახებ

უსინათლოთა ოჯახების ახალშობილ ბავშვზე დასაჩუქრება სუ კავშირის წევრი მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოს ოჯახი დასაჩუქრდეს ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადად 375 ლარით. საჩუქარი გაიცეს ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის ვადაში. საჩუქრის მისაღებად უსინათლო მშობელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება პირადობის დამადასტურებელი...

გახსნა
დებულება ახალდაქორწინებულ უსინათლოთა დასაჩუქრების შესახებ

ახალდაქორწინებულ უსინათლოთა ოჯახების დასაჩუქრება სუ კავშირის მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 30 წლამდე ახალდაქორწინებული წევრი დასაჩუქრდეს ერთჯერადად 250 ლარით. დაქორწინებულები, თუ ორივე შშმ უსინათლოა, დასაჩუქრდეს ორივე. საქორწინო საჩუქარი ერთ პირზე გაიცემა მხოლოდ ერთხელ. ახალდაქორწინებულმა საჩუქრის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი...

გახსნა
დებულება ვეტერან და მარტოხელა უსინათლოებზე ყოველთვიური ფულადი დახმარების შესახებ

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არამომუშავე ვეტერან და მარტოხელა უსინათლოებზე ყოველთვიური ფულადი დახმარება ფინანსური დახმარება გაიცემა, მხოლოდ სუ კავშირის წევრ, არამომუშავე ვეტერან და მარტოხელა უსინათლოებზე, რომლებიც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულნი არიან არა უმეტეს 150000 სარეიტინგო ქულით. დახმარების გაცემის წესი...

გახსნა
დებულება უსინათლოთა 18 წლამდე ასაკის შვილზე ყოველთვიური ფულადი დახმარების შესახებ

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ უსინათლოთა ოჯახებისთვის 18 წლამდე ასაკის შვილზე ყოველთვიური ფულადი დახმარება დახმარება გაიცემა, სუ კავშირის უსინათლო წევრის ოჯახებზე, რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები, მშობლები არ მუშაობენ და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში, არაუმეტეს 150000 სარეიტინგო ქულით. ბენეფიტის მიმღები...

გახსნა
დებულება უსინათლო სტუდენტთა სტიპენდიის გაცემის შესახებ

უსინათლო სტუდენტზე სტიპენდიის გაცემა. სტიპენდიის გაცემის წესი: სტიპენდია გაიცემა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წევრ მხედველობის მხრივ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტზე, რომელიც სწავლობს აკრედიტებული/ავტორიზებული უმაღლეს ან პროფესიული სასწავლებელში. სტიპენდიის ოდენობის განსაზღვრა 2.1 სტუდენტი, რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში ბაკალავრიატის,...

გახსნა