შიდა პროექტები

დებულება ახალდაქორწინებულ უსინათლოთა დასაჩუქრების შესახებ

ახალდაქორწინებულ უსინათლოთა ოჯახების დასაჩუქრება

სუ კავშირის მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 30 წლამდე ახალდაქორწინებული წევრი დასაჩუქრდეს ერთჯერადად 250 ლარით.

დაქორწინებულები, თუ ორივე შშმ უსინათლოა, დასაჩუქრდეს ორივე.

საქორწინო საჩუქარი ერთ პირზე გაიცემა მხოლოდ ერთხელ.

ახალდაქორწინებულმა საჩუქრის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი/ასლები
  3. ქორწინების ან ჯვრისწერის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
  4. საბანკო რეკვიზიტი.