შიდა პროექტები

დებულება ახალშობილთა ოჯახების დასაჩუქრების შესახებ

უსინათლოთა ოჯახების ახალშობილ ბავშვზე დასაჩუქრება

სუ კავშირის წევრი მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოს ოჯახი დასაჩუქრდეს ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადად 375 ლარით.

საჩუქარი გაიცეს ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის ვადაში.

საჩუქრის მისაღებად უსინათლო მშობელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
  3. ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი.
  4. საბანკო რეკვიზიტი.