შიდა პროექტები

დებულება უსინათლო სტუდენტთა სტიპენდიის გაცემის შესახებ

უსინათლო სტუდენტზე სტიპენდიის გაცემა.

  1. სტიპენდიის გაცემის წესი:
  2. სტიპენდია გაიცემა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წევრ მხედველობის მხრივ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტზე, რომელიც სწავლობს აკრედიტებული/ავტორიზებული უმაღლეს ან პროფესიული სასწავლებელში.
  3. სტიპენდიის ოდენობის განსაზღვრა

2.1 სტუდენტი, რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურზე:

ა) საკმარისი, დამაკმაყოფილებელი, კარგი(51-80 ქულა) შეფასების შემთხვევაში მიიღებს სტიპენდია 75 ლარის ოდენობით.

ბ) ძალიან კარგი (81-90 ქულა) შეფასების შემთხვევაში მიიღებს სტიპენდიას 100 ლარის ოდენობით.

გ) ფრიადი (91-100 ქულა) შეფასების შემთხვევაში მიიღებს სტიპენდიას 125 ლარის ოდენობით.

2.2 სტუდენტი რომელიც სწავლობს აკრედიტებულ/ავტორიზებულ პროფესიულ სასწავლებელში მიიღებს სტიპენდიას 50 ლარის ოდენობით.

 

  1. სტიპენდიის მისაღებად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტები

3.1 ცნობა აკრედიტებულ პროფესიულ ან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის შესახებ.

3.2 პირადობის მოწმობის ასლი და ბანკის პირადი ანგარიშის ნომერი.

3.3 ყოველ სემესტრში წარმოსადგენია:

ა) ცნობა სასწავლებლიდან.

ბ) შეფასების (ქულა/ნიშანი) ფურცელი.

 

  1. შენიშვნა

4.1 აკრედიტებული/ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი სტიპენდიას მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ სასწავლო პროგრამის ხანგრძლიობა განსაზღვრულია მინიმუმ 6 თვით.

4.2 საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წევრ მხედველობის მხრივ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს სტიპენდიით შეუძლია ისარგებლოს:

ა) აკრედიტებულ/ავტორიზებულ პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის ერთი კურსი.

ბ) აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლების თითოეულ საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) ერთი კურსი.