ეროვნული კანონმდებლობა

კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ matsne.gov.ge...

გახსნა