ეროვნული კანონმდებლობა

კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

matsne.gov.ge