საერთაშორისო აქტები

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია matsne.gov.ge

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატური ოქმი matsne.gov.ge