ორგანიზაციული აქტები

წესდება. 2022 15 ივლისი.

წ ე ს დ ე ბ ა ახალი რედაქცია საქართველოს უსინათლოთა კავშირი თბილისი 15 ივლისი 2022 წ. $1. პრეამბულა საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება, როგორც მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება, შექმნილია 1926 წელს. 1992 წლის 22 მაისს საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოება, ამ პერიოდში მოქმედი კანონის მოთხოვნების დაცვით, ხელმეორედ იქნა რეგისტრირებული საქართველოს რესპუბლიკის...

გახსნა
ფილიალების დებულება

დამტკიცებულია სუ კავშირის გამგეობის ოქმი N57 26 03.21წ. დადგენილებით თავმჯდომარე /რ.მაისურაძე/ საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ფილიალების დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 1.ზოგადი ნაწილი 1.1. სუ კავშირის ფილიალი არის კავშირის სტრუქტურული დანაყოფი და მთლიანად ან ნაწილობრივ ახორციელებს მის ფუნქციებს. 1.2. სუ კავშირის ფილიალი არ არის იურიდიული პირი. იგი თავის საქმიანობას ახორციელებს სუ...

გახსნა