პროზაიკოს ნოდარ მამაცაშვილის ახალი კრებული „ნაწვიმარი მოგონება” – პრეზენტაცია.

nodari22 მარტს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა პროზაიკოსის ნოდარ მამაცაშვილის ახალი კრებულის „ნაწვიმარი მოგონება” – პრეზენტაცია. ღონისძიება მოაწყო საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტურის ცენტრის ეგიდით. პრეზენტაციას, რომელსაც ესწრებოდნენ ქართველი მწერლები და ავტორის შემოქმედების თაყვანისმცემლები, უძღვებოდნენ საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტურის ცენტრის დირექტორი ცირა ვეფხვაძე და საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ჟურნალ სინათლოს რედაქტორი ამირან ღოღაძე. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nსაქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე მარტის თვეში სულ შემოვიდა 122 ზარი, რომლიდანაც სოციალურ საკითხს ეხებოდა 95 ზარი, ჯანდაცვას – 10, საკანონმდებლო საკითხს – 6 ზარი, ადაპტირებული გარემოს – 5, სხვადასხვას – 6 ზარი.
საკითხების დეტალური აღწერა:
1. უსინათლოები ითხოვენ სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილ ფულად დახმარებსათან ერთად (ე.წ. პენსია) მიიღონ საარსებო შემწეობა ( ე.წ საოჯახო დახმარება 22 ლარის ოდენობით). როგორც განგვიმარტეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, 2013 წლის 1 აპრილიდან უსინათლოების სოციალურ პაკეტის თანხა გაიზარდა, რომელშიც აგრეთვე შევიდა საოჯახო დახმარება. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ჟურნალ „სინათლის“ დამატება №2 მარტი 2013წ. “კანონი რომ კანონობდეს”

190381_278920315560857_17396675_nყოველი სახელმწიფო თავისი მოქმე-დების არეალში ადამიანთა ჯგუფებისა და ცალკეული ინდივიდების ურთიერთ-დამოკიდებულებას კანონთა ერთობლი-ობის მეშვეობით აწესრიგებს. კანონები აყალიბებენ ადამიანთა ქცევის ნორმებს სხვადასხვა ვითარებაში, განსაზღვრა-ვენ ვალდებულებებს და ზოგ შემთხვე-
ვაში პასუხისმგებლობასაც კი აკისრე-ბენ მათ.
ძვირფასო მკითხველო, გთხოვ, ნუ შემომწყრები იმის გამო, რომ ზემო-თქმულით აქსიომატური ჭეშმარიტება შეგახსენე. ბაბილონის მეფის _ ჰამუ-რაბის (ძვ.წ.აღ. XVIII საუკუნე) უძველეს კანონთა კრებულზე რომ არაფერი ვთქვათ, ისტორიის გაცილებით უფრო ადრეულ შრეებში, ყოველ ტომსა და გვაროვნულ თემს საკუთარი, დაუწე-რელ კანონთა `კოდექსი” გააჩნდა, რო-მელიც თაობიდან თაობას ზეპირი მეხ-სიერებით გადაეცემოდა. მით უფრო, აქ-ტუალურად დგას ამჟამინდელი კაცობ-რიობის წინაშე სხვადასხვსა სახის სა-ერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებ-რივ კანონთა მიღება და მათი შესრუ-ლების აუცილებლობა. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nსაქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე თებერვლის თვეში სულ შემოვიდა 140 ზარი, რომლიდანაც ჯანდაცვის საკითხს ეხება – 6 ზარი, სოციალურს – 81, ადაპტირებულ გარემოს – 21, დასაქმებას – 6, სხვადასხვას – 22.
საკითხების დეტალური აღწერა:
1. საქართველოს უსინათლოთა კავშირის 80მდე წევრს ესაჭიროება თვალის პროტეზი. საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ობუდსმენმა და მისმა იურისტ ასისტენტმა მიმართეს საქართველოს შრომი, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილობით აღნიშნული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. მოლაპარაკება კვლავ გრძელდება სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nსაქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე იანვრის თვეში შემოსულია სულ 109 შეტყობინა, რომლიდანაც ჯანდაცვასა და სოციალურ საკითხებს ეხება 48 შეტყობინება. 33 – საყოფაცხოვრებო საკითხებს, 3-დასაქმებას, 25 – სხვადასხვა საკითხს.

საკითხების დეტალური აღწერა
1) 60 წლის პირს ესაჭიროებოდა გადაუდებელი ოპერაცია, მას კი არ გააჩნდა პოლისი. საქართველოს უსინათლო კავშირის ომბუდსმენმა მიაწოდა ინფორმაცია, კერძოდ, ასეთ პირებს ურგენტული პროგრამის ფარგებლებში აფინანსებს საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 75 პროცენტით, ხოლო რეანიმაციაში წოლის 6 დღე არის უფასო.
2) რაც შეეხება უსინათლო პირების ტიფლოტეკნიკით აღჭურვის საკითხს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საქართველოს უსიანთლოთა კავშირის ომბუდსმენსა და მის იურისტ ასისტენტს განუმარტა რომ ბიუჯეტის ფორმირებისას ამ საკითხს დაუბრუნდებიან და გაითვალისწინებენ. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment
  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED