ჟურნალ „სინათლის“ დამატება №2 მარტი 2013წ. “კანონი რომ კანონობდეს”

190381_278920315560857_17396675_nყოველი სახელმწიფო თავისი მოქმე-დების არეალში ადამიანთა ჯგუფებისა და ცალკეული ინდივიდების ურთიერთ-დამოკიდებულებას კანონთა ერთობლი-ობის მეშვეობით აწესრიგებს. კანონები აყალიბებენ ადამიანთა ქცევის ნორმებს სხვადასხვა ვითარებაში, განსაზღვრა-ვენ ვალდებულებებს და ზოგ შემთხვე-
ვაში პასუხისმგებლობასაც კი აკისრე-ბენ მათ.
ძვირფასო მკითხველო, გთხოვ, ნუ შემომწყრები იმის გამო, რომ ზემო-თქმულით აქსიომატური ჭეშმარიტება შეგახსენე. ბაბილონის მეფის _ ჰამუ-რაბის (ძვ.წ.აღ. XVIII საუკუნე) უძველეს კანონთა კრებულზე რომ არაფერი ვთქვათ, ისტორიის გაცილებით უფრო ადრეულ შრეებში, ყოველ ტომსა და გვაროვნულ თემს საკუთარი, დაუწე-რელ კანონთა `კოდექსი” გააჩნდა, რო-მელიც თაობიდან თაობას ზეპირი მეხ-სიერებით გადაეცემოდა. მით უფრო, აქ-ტუალურად დგას ამჟამინდელი კაცობ-რიობის წინაშე სხვადასხვსა სახის სა-ერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებ-რივ კანონთა მიღება და მათი შესრუ-ლების აუცილებლობა. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nსაქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე თებერვლის თვეში სულ შემოვიდა 140 ზარი, რომლიდანაც ჯანდაცვის საკითხს ეხება – 6 ზარი, სოციალურს – 81, ადაპტირებულ გარემოს – 21, დასაქმებას – 6, სხვადასხვას – 22.
საკითხების დეტალური აღწერა:
1. საქართველოს უსინათლოთა კავშირის 80მდე წევრს ესაჭიროება თვალის პროტეზი. საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ობუდსმენმა და მისმა იურისტ ასისტენტმა მიმართეს საქართველოს შრომი, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილობით აღნიშნული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. მოლაპარაკება კვლავ გრძელდება სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ცხელი ხაზის ანალიზი

190381_278920315560857_17396675_nსაქართველოს უსინათლოთა კავშირის მიმდინარე პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში“ 4-ე მოსალოდნელი შედეგის (ახალი ადვოკატირების სერვისის შექმნა შშმ პირებისთვის) 1 აქტივობის (ცხელი ხაზის გახსნა) თანახმად, ცხელ ხაზზე იანვრის თვეში შემოსულია სულ 109 შეტყობინა, რომლიდანაც ჯანდაცვასა და სოციალურ საკითხებს ეხება 48 შეტყობინება. 33 – საყოფაცხოვრებო საკითხებს, 3-დასაქმებას, 25 – სხვადასხვა საკითხს.

საკითხების დეტალური აღწერა
1) 60 წლის პირს ესაჭიროებოდა გადაუდებელი ოპერაცია, მას კი არ გააჩნდა პოლისი. საქართველოს უსინათლო კავშირის ომბუდსმენმა მიაწოდა ინფორმაცია, კერძოდ, ასეთ პირებს ურგენტული პროგრამის ფარგებლებში აფინანსებს საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 75 პროცენტით, ხოლო რეანიმაციაში წოლის 6 დღე არის უფასო.
2) რაც შეეხება უსინათლო პირების ტიფლოტეკნიკით აღჭურვის საკითხს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საქართველოს უსიანთლოთა კავშირის ომბუდსმენსა და მის იურისტ ასისტენტს განუმარტა რომ ბიუჯეტის ფორმირებისას ამ საკითხს დაუბრუნდებიან და გაითვალისწინებენ. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

64771,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 15 დეკემბრის N 231 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის ,,ე“ პუნქტის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოსმიერ 2012 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიშს.
2012 წლის განმავლობაში ჩატარებულ იქნა საბჭოს 2 სხდომა: 19 ივნისსა და 28 დეკემბერს. საანგარიშო წლის პირველი სხდომა (19.06.12) გაიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, სხდომის თავმჯდომარის მოადგილის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით, საბჭოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი წევრებისა და სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

”შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში”

საქართველოს უსინათლოთა კავშირი, ანხორციელებს პროექტს ”შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში”.
პროექტის მიზანი:
სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლირებისთვის წვლილის შეტანა ადამიანის უფლებების ხელშეწყობაში და დემოკრატიულ რეფორმაში, საკამათო და სადაო პოლიტიკური სფეროების გამყარება, სამოქალაქო საზოგადოების ინკლუზიურობისა და პლურალიზმის გაღრმავება, წვლილის შეტანა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების ხელშეწყობაში (ისეთები, როგორებიც არიან შშმ პირები – კერძოდ უსინათლოები), კერძოდ შრომის, მათი თანაბარი განვითარების უფლებებში, მათ ფიზიკურ განვითარებაში და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრაციაში.

Posted in კანონმდებლობა | Leave a comment
  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED