საქართველოს უსინათლოთა კავშირის აქცია ქ. თბილისში

IMG_76312013 წლის 14 ივნისს – შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღეს გაიმართა აქცია თბილისში, მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელსაც ესწრებოდა როგორ სუ კავშირის რეგიონალური ასევე თბილისის ფილიალების უსინათლო წევრები. აქციას ესწრებოდა 300მდე მონაწილე
მშვიდონია აქცია გახსნა და სიტყვით გამოვიდა პროექტის მენეჯერი თ. მუქერია, აქციაზე ასევე სიტყვით გამოვიდნენ პროექტის კურატორი ნ მამაცაშვილი, ზ. გოხაძე, ნ. ბრეგვაძე.და ფილიალების წერვები: რ. ტატალაშვილი ა. ღოღაძე, ს. ციბულსკი. რომლებმაც ისაუბრეს უსიანთლოთა შინაშე არსებულ პრობლემებზე. აღინიშნა რომ ცელნტრალური ხელიფუსლებისგან არსებობს გარკვეული პოზიტივი, გადაიდგა რამდენიმე რეალური ნაბიჯი პრობლემების გადაჭრის კუთხით. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის აქცია ქ. ქუთაისში

IMG_76242013 წლის 12 ივნისს აქცია გაიმართა ქუთაისში, მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელსაც ესწრებოდა სუ კავშირის 15 რეგიონალური ფილიალის წარმომადგენელი და პროექტის ადმინისტრაცია. აქციას შეურთდა სუ კავშირის ქუთაისი სფილიალის წევრები. აქციას სულ დაესწრო 400მდე ადამიანი
მშვიდობიან აქცია გახსნა და სიტყვით გამოვიდ პროექტის მენეჯერი თ. მუქერია, ასევე სიტყვით გამოვიდნენ პროექტის კურატორი ნ. მამაცაშვილი, სუ კავშირის რეგიონალური ფილიალებიდან იური მარკოზაშვილი, მაკა კობერიძე, სურიკ ჩიჩიანი და სხვები. აქციაში მონაწილეობა მიიღო ქუთაისის ვიცე მერმა ნიკო კაჭკაჭიშვილმა, და ჯანმრთლობის დაცვისა და სოციალური სამსახურის უფროსმა კახი ქორიძემ. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის აქცია ქ. ბათუმში

IMG_75922013 წლის 11 ივნის მშიდობიანი აქცია ჩატარდა ბათუმში მერიის მიმდებარე ტერიოტიაზე, რომელსაც ესწრებოდა სუ კავშირის 15 რეგიონალური ფილიალის წარმომადგენელი და პროექტის ადმინისტრაცია. აქციას შეურთდა სუ კავშირის ბათუმის ფილიალის წევრები. აქციას სულ დაესწრო 400მდე უსინათლოთა კავშირის წევრი.
აქციაზე უსინათლოთა წინაშე არსებულ პრობლემებზე სიტყვით გამოვიდნენ პროექტის მენეჯერი თ. მუქერიამ, პროექტის კურატორი ნ. მამაცაშვილი, სუ კავშირის რეგიონალური ფილიალებიდან გამოვიდნენ ზ. ადანაია, ნ. გორგიშელი, ს. ციბულსკი. უსინატლოთა წინაშე არსებულ ადგილობრივ პრობლემების შესახებ სიტყვით გამოვიდა სუ კვაშირის აჭარის ფილიალის თავჯდომარე ზ. დევაძე და წევრები: გ. ნეკეიძე, ზ. ნიკურაძე, გ. მამულიძე და სხვა. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის აქცია ქ. ზესტაფონში

IMG_74592013 წლის 31 მაისს ზესტაფონის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა სანქცირებული მშვიდობიანი აქცია, რომელსაც ესწრებოდა სუ კავშირის 15 რეგიონალური ფილიალის წარმომადგენელი და პროექტის ადმინისტრაცია. აქციას შეურთდა სუ კავშირის ზესტაფონის ფილიალის წევრები. აქციას სულ დაესწრო 300მდე უსინათლოთა კავშირის წევრი.
აქცია გახსნა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა პროექტის მენეჯრმა თ. მუქერიამ. სიტყვით გამოვიდნენ ზესტაფონის ფილიალის ხელმძღვანელი ვ. ლომიძე და რ. მშველიძე, რომელთაც ისაუბრეს ზესტაფონში მდგარი ადგილობრივი პრობლემის შესახებ. პრობლემის ზოგად მხარეებზე ისაუბრეს გამომსვლელებმა: ნ. ბრეგვაძემ, ნ. მამაცაშვილმა, ბენეფიციარებმა: ს. ციბულსკიმ და ნ. გორგიშელმა. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment

ჟურნალ „სინათლის“ დამატება №3 მაისი 2013წ. “პროექტი ძალას იკრებს”

190381_278920315560857_17396675_nუკანასკნელ წლებში პრესისა და მა-სობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებე-ბიდან ხშირად ისმის შემდეგი სახის გა-მოთქმები: შშმ პირთა ინტეგრაცია, ინ-კლუზიური სწავლება, ადაპტირებული გარემო და ა.შ. ამ საკითხებით უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაინტე-რესდა, გამოიძებნა საერთაშორისო დო-ნორი ორგანიზაციებიც, თუმცა, როგორც ქუხს, ისე ჯერ კიდევ არ წვიმს.
დღეისათვის საქართველოში ასი ათას-ზე მეტი შშმპ ცხოვრობს. ისინი სხვა-დასხვა კატეგორიებად და ჯგუფებად იყო-ფიან. ეს განპირობებულია არამხოლოდ შეზღუდული ჯანმრთელობის ნაირგვა-რი ფორმებით, არამედ _ განსხვავებული ფიზიკურ-მენტალური აქტივობით, ინ-ტელექტუალური დონით, კრეატიულო-ბით, ასაკითა და, თქვენ წარმოიდგი-ნეთ _ სოციალური მდგომარეობითაც კი. სწორედ ამ ფაქტორებით არის გამოწვე-ული შშმ პირთა წინაშე მდგარი პრობლემების სიმრავლე და ნაირფერ-ობა. მათი, თუნდაც ნაწილობრივი მოგ-ვარება, შშმ პირთა ყოფას მნიშვნელოვ-ნად შეცვლიდა. სრულად. . .

Posted in სიახლეები | Leave a comment
  • შემოგვიერთდი

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED